Savjeti mladih - kako dalje?

03_10_2022 / 00:00h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Savjeti mladih - kako dalje?

Info zona je s partnerima započela provedbu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?".

Info zona je nevladina neprofitna organizacija za mlade koja podiže razinu informiranosti mladih, pruža podršku mladima u njihovu razvoju, sudjeluje u kreiranju politika za mlade i razvija međusektorsku suradnju s ciljem socijalne inkluzije mladih. U rujnu 2022. godine, zajedno s partnerima započela je provedbu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?".

Doprinesi istraživanju u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?"

Poveznica na upitnik kojim se želi dobiti uvid u iskustva, stanje i potrebe savjeta mladih u Hrvatskoj.

Poveznica na upitnik kojim se želi dobiti uvid u iskustva, stanje i potrebe predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i regionalne samouprave u radu sa savjetima mladih.

Projekt odgovara na nedovoljno uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Većina gradova, općina i županija u Republici Hrvatskoj nema osnovane savjet mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih ili savjeti ne funkcioniraju, a ne postoje ni načini praćenja uključivanja mladih.

Aktivnosti projekta stoga su usmjerene na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Na temelju rezultata provedenog istraživanja stanja i potreba definirat će se stručna podloge za zagovaranje. Također, izradit će se smjernice i alati za izradu, praćenje i evaluaciju programa za mlade koji će se prezentirati ciljanoj publici i široj javnosti te koristiti na edukacijama za savjete mladih.

Pritom će se kroz bilateralnu suradnju primijeniti iskustva, znanja i primjeri dobre prakse norveških partnera, Općine Lindesness. Kao partneri, istraživačke aktivnosti koordinira Udruga "Delta", a zagovaračke aktivnosti Udruga gradova Republike Hrvatske. Vrijednost projekta je 75.000,00 €, a provodi se od 1. rujna 2022. do 31. listopada 2023. godine. 

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Osoba za kontakt: Antonia Kuzmanić ([email protected]).

--

Info zone is a non-governmental, non-profit organization for young people which shares the information among young people, provides support in their development, participates in the creation of youth policies and develops intersectoral cooperation with the goal of social inclusion of young people.

With the project "Youth councils - what's next?" we respond to the insufficient involvement of young people in decision-making processes. Most cities, municipalities and counties in the Republic of Croatia do not have founded youth councils in accordance with the Act on Youth Councils. If the councils exist, they mostly do not function or there are no ways to monitor youth involvement.

The activities of the project are therefore aimed at strengthening the advocacy position of civil organizations and strengthening the meaningful participation of young people in advisory bodies at the local and regional level. Based on the results of the conducted research about needs and realities, we will define a professional advocacy toolkit. Also, guidelines and tools for creating, monitoring and evaluating youth programs will be presented to the general public and targeted audiences. There guidelines and tools will be used in further education of youth councils.

Through bilateral cooperation with our Norwegian partner, Lindesness Municipality we will learn about their experience, knowledge and examples of good practices. As partners, research activities will be coordinated by Udruga "Delta", and advocacy activities by Association of Cities of the Republic of Croatia. Value of the project is €75,000.00, and it will be implemented from September 1, 2022 to October 31, 2023.

The project "Youth councils - what's next?" is supported by the Active citizens fund, with grants from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA grants.

Contact person: Antonia Kuzmanić ([email protected]).