Savjet mladih: pritisak na vlast

02_12_2014 / 09:29h  |  Autor: Sanja Šušak  |  Foto: Mario Vidić, arhiv
Savjet mladih: pritisak na vlast

Čekajući imena novih članova Savjeta mladih Grada Splita, osvrt na rad Savjeta i sudjelovanje mladih u odlučivanju dobili smo od Borisa Ćurkovića, predsjednika Komisije Gradskog vijeća Grada Splita za suradnju s mladima.

Dok se iščekuju imena novih članova Savjeta mladih Grada Splita, koji će u naredne tri godine sudjelovati u promicanju i zagovaranju prava, potreba i interesa mladih, za osvrt na sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade zamolili smo predsjednika Komisije Gradskog vijeća Grada Splita za suradnju s mladima, Borisa Ćurkovića.

Kako opisujete suradnju između Komisije Gradskog vijeća za suradnju s mladima Grada Splita i Savjeta mladih Grada Splita? Na koji ste način surađivali i smatrate li da postoji prostor za kvalitetniju suradnju između navedenih subjekata?

Suradnju između Komisije GV-a za suradnju s mladima i Savjeta mladih Grada Splita ocjenjujem korektnom, s potrebnom dozom razumijevanja i uvažavanja. Komisija zaprima sugestije svih građana glede boljitka života mladih u Gradu, kao i eventualne pritužbe, te po istim pitanjima raspravlja pozivajući stranke, različite stručnjake iz resornih ustanova ili udruga i dr. O svojim zaključcima i o svom radu Komisija izvještava Gradsko vijeće. Ovo je Gradsko vijeće na sjednici, održanoj 10. travnja 2014. godine, donijelo je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Gradski program za mlade od 2013. – 2016. godine. Gradsko vijeće Grada Splita ne prati provedbu mjera i aktivnosti već sukladno programu rada za isto su nadležne Službe i Odjeli Grada Splita prema djelatnostima.

Osim toga Savjet mladih svake godine do 30. rujna podnosi Gradskome vijeću na usvajanje Program rada za narednu godinu. Gradski program za mlade sadrži mjere i aktivnosti lokalne politike, primarno u osam krucijalnih područja bitnih za rad, djelovanje i život mladih u Splitu. Nažalost, trenutno živimo i radimo u "društvu oskudice" i bez šire i sveobuhvatne pomoći lokalne zajednice, a nadasve gradske uprave, mnogi zacrtani dijelovi programa mladih teško da će se moći realizirati. Upravo u tome planu vidim mogućnosti za unapređivanje suradnje i maksimalnom izlaženju u susret potrebama mladih, a posebno njihovim nasušnim potrebama za obrazovanjem i radom.

Napominjem kako je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske uprave u Uredu Grada, ustrojen Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s civilnim društvom i mladima u čiji djelokrug rada spada suradnja s mladima, organizacijama mladih i onima koji se bave mladima što podrazumijeva pružanje odgovarajućih informacija sukladno njihovim interesima, promicanje intelektualnog dijaloga među ciljanim skupinama mladih, konzultiranje mladih o njima važnim pitanjima, promicanje i potpora sudjelovanju mladih u aktivnostima, projektima i programima na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, pružanje potpore radu Savjeta mladih i dr.

Je li Savjet mladih bio uključen u pripremu natječaja za udruge mladih i za mlade? Što mislite o tom natječaju - kvaliteti natječaja te o kvaliteti odabranih projekata, u kojoj će mjeri navedeni projekti doprinijeti kvaliteti života mladih u Splitu?

Što se tiče Natječaja za udruge mladih i za mlade, ističem da nije u nadležnosti Gradskoga vijeća raspisivanje natječaja, te je teško dati osvrt na sam natječaj i kvalitetu odabranih projekata budući da iste nisam pratio. No mišljenja sam da upravo mladi mogu dati najbolje prijedloge projekata bitnih za njihov rad i ostvarivanje zadanih ciljeva. Na nama je da ih podržimo u granicama mogućnosti.

Jeste li zadovoljni provedbom Gradskog programa za mlade?

Jednim dijelom sam zadovoljan, i to kada su u pitanju takvi programski ciljevi kao što su: obrazovanje, zdravstvena zaštita, informiranje, kultura i donekle sudjelovanje u bitnim aspektima civilnog društva. Međutim kada je u pitanju zapošljavanje mladih i socijalna politika za mlade tada nisam ni približno zadovoljan. Pri tome je rad najbitniji jer samo rad i zarada pružaju egzistencijalnu samostalnost i sigurnost svakom čovjeku a napose mladom čovjeku. Egzistencijalno osiguran mladi čovjek (i muškarac i žena) sam se angažira po mnogim pitanjima društvenog života, a kada je u pitanju zaposlena mlada žena tada je njen rad u najvažnijoj funkciji ostvarivanja ravnopravnosti spolova.

Na planu angažiranja mladih u društvu i posebno u okvirima politike (kako "čiste", tako i kulturne, ekonomske itd.) treba još puno toga napraviti. Naime, još uvijek smo u hrvatskom društvu daleko od tipa participativne političke kulure gdje je svaki pojedinac, pa tako i mladi čovjek, svjestan svoje uloge, značaja i mogućnosti političkog djelovanja, a nadasve mogućnosti mijenjanja postojećih negativnih društvenih odnosa i procesa.

A jeste li zadovoljni kvalitetom rada Savjeta mladih, angažmanom članova i članica Savjeta te uključenošću Savjeta u rad Gradskog vijeća?

Onoliko koliko sam upoznat (za sada dosta skromno), mišljenja sam da Savjet u cjelini ispunjava svoje zadaće. Slobodno bih preporučio da budu "agresivniji" spram Gradskog vijeća i gradskih upravnih tijela u postavljanju svojih zahtjeva. Ispravno postavljeni zahtjevi prisiljavaju navedena tijela, ako ih već ne mogu odmah riješiti, da ista percipiraju na način i u mjeri koji će u bliskoj budućnosti omogućiti njihovo ispunjenje.

Uključenost Savjeta mladih u rad Gradskog vijeća je daleko od poželjnog i mogućeg i ovdje se otvara prostor gore spomenute "agresivnosti". Dakle, što više prijedloga i mišljenja prema GV-u i gradonačelniku.

Smatrate li da će novi Zakon o savjetima mladih rezultirati kvalitetnijim radom i boljim rezultatima Savjeta mladih?

Zakon o savjetima mladih pruža solidnu pravnu osnovu za institucionalnim djelovanjem mladih, a na mladima je da iskoriste mogućnosti koje njegove odredbe pružaju. A to je opet, da se ne ponavljam, racionalno i promišljeno predlaganje mogućih projekata spram GV-a i gradonačelnika. Jednim dosljednim i rekao bih mladenački buntovnim inzistiranjem na rješavanju određenih problema može se postići cilj i svrha donošenja zakona. Pozitivno je i dobro što novi zakon proširuje suradnju mladih s predsjednikom i predstavničkim tijelom u odnosu na prijašnji.

Što mislite, zašto se mladi u većoj mjeri ne kandidiraju za članstvo u gradskom Savjetu mladih? Što bi trebalo promijeniti ili napraviti kako bi se veći broj mladih kandidirao za članstvo u Savjetu mladih?

Radi se o kompleksnom pitanju: poimanje mladih o sebi i svojoj ulozi u društvu, brige oko osiguranja egzistencije i sl. Ovome svakako moramo pridodati i činjenicu da se radi o angažiranju u tijelu koje ima savjetodavnu ulogu i u pravilu svoje zadaće ostvaruje putem drugih institucija.
Što napraviti? Po meni samo jedno: realizirati nekoliko projekata za koje Savjet mladih smatra da su od bitnog značaja. Dakle, postati što relevantnijim faktorom u odnosima sa GV-om, gradonačelnikom i gradskom upravom. Savjet mladih koji polučuje rezultate sam je po sebi dovoljan izazov da se uđe u njegovo članstvo.

Kako će se birati članovi i zamjenici novog saziva Savjeta mladih Grada Splita? Kako je sve Grad Split informirao mlade o ovogodišnjem natječaju za članstvo u Savjetu mladih Grada Splita?

Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita, Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem kandidata na listiću.

Grad Split objavio je Javni poziv u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i na internetskim stranicama Grada
Splita.

U novom Zakonu o savjetima mladih posebno je regulirana suradnja Savjeta mladih i predsjednika predstavničkog tijela, te odnos Savjeta mladih i predstavničkog i izvršnog tijela ( članak 13. st. 2. i čl. 24. Zakona o Savjetima mladih NN 41/14).