Neprecizan, neusklađen - Natječaj

30_07_2015 / 15:59h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Rene, arhiv
Neprecizan, neusklađen - Natječaj

Donosimo reakciju Platforme Doma mladih na Natječaj za zakup poslovnih prostora Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda. Ističu neusklađenost sa nacionalnim prioritetima i usmjerenost tržišnim vrijednostima umijesto radu i uspjesima organizacija.

Povodom raspisivanja Natječaja za zakup poslovnih prostora Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda, objavljenog 21. srpnja na službenim stranicama Grada Splita, Platforma Doma mladih, neprofitna, nestranačka i participativna inicijativa za nezavisnu kulturnu scenu i scenu mladih/za mlade koju čine organizacije civilnog društva iz područja suvremene kulture i umjetnosti i ustanova u kulturi, oglasila se priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:


Nakon više od dvije godine najava o raspisivanju natječaja za korištenje gradskih prostora i obećanja o konačnom uređivanju ovog, sve osim transparentnog, dijela poslovanja gradske uprave, Grad Split napokon je objavio dugo očekivani natječaj koji je ponovno pokazao da se rad civilnog društva ne cijeni i da oblike potpore i partnerskog odnosa s Gradom organizacije civilnog društva teško mogu ostvariti kroz ovaj natječaj.

Kao inicijativa koja okuplja organizacije civilnog društva u Splitu i bori se za razvoj izvaninstitucionalne kulture kroz aktivizam, zagovaranje, istraživanje i osnaživanje, te za njezinu relevantnost u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okviru, odgovornim službama Grada Splita postavljamo sljedeća pitanja:

1. Je li u pripremi natječaja, odnosno dijela natječaja koji se tiču zakupa poslovnih prostora od strane udruga, konzultirana Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (u nastavku teksta Odluka)?

Gore navedena Odluka usvojena je kao jedna od mjera u Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016. i kao takvu smatramo da ste je trebali konzultirati.

Prema trenutno raspisanom tekstu natječaja Grada Splita, jedini kriterij pri odabiru budućih zakupoprimaca je njihova financijska moć, dok se nikakva važnost ne pridaje dosadašnjem radu organizacija civilnog društva, njihovim uspjesima, provedbi projekata i programa od općeg interesa, odgovaranju na potrebe lokalne zajednice itd.

Kriterij financijske sposobnosti zakupoprimca da unaprijed uplati iznos dvogodišnjeg najma, jednogodišnjeg najma ili najvišu cijenu mjesečnog najma ni na jedan način ne uvažava prijedlog Odluke o korištenju kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima pri rangiranju i odabiru zakupoprimaca.

U Odluci prednost među organizacijama civilnog društva imaju one koje prikupe više bodova prema kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima:
- Godine aktivnog djelovanja
- Broj zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme
- Broj korisnika
- Broj volontera
- Ostvarena financijska sredstva za programe i projekte u prethodne dvije godine
- Provedene aktivnosti od interesa za opće dobro na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u proteklih 12 mjeseci
- Provedene aktivnosti od interesa za opće dobro s međunarodnim sudjelovanjem u proteklih 12 mjeseci
- Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor
- Prethodno korištenje prostora
- Prethodno ulaganje u prostor
- Javnost rada i financijskog poslovanja organizacije civilnog društva
- Provedba aktivnosti od interesa za opće dobro koje organizacija civilnog društva planira provoditi u prostoru za čije se korištenje prijavila
- Usklađenost planiranih aktivnosti s potrebama korisnika
- Kvaliteta partnerstva u korištenju prostora.

Platforma Doma mladih smatra da korištenjem gore navedenih kvantitativnih i kvalitativnih kriterija prilikom rangiranja ponuditelja, organizacije civilnog društva koje uspješno realiziraju projekte od općeg interesa, izvršavaju svoje financijske i administrativne obaveze prema nadležnim uredima, ostvaruju prednost pred ostalim organizacijama civilnog društva i zaslužuju potporu u radu kroz korištenje gradskih prostora.

Na ovaj bi se način osiguralo da se prostori ne dodjeljuju udrugama sa čijim djelovanjem javnost nije upoznata, čije područje djelovanja nije od javnog interesa, niti su prepoznati od strane lokalnih, regionalnih, nacionalnih ili inozemnih raspisatelja natječaja.

2. Zbog čega u popisu prostora koje koriste udruge, ustanove i drugi nije uvrštena i stavka koja navodi tko je trenutni korisnik prostora, ima li za navedeni prostor udruga, ustanova ili drugi trenutni korisnik valjani ugovor o korištenju i poštuje li se isti od strane korisnika prostora?

Dio informacija koje nedostaju mogu se pronaći u Spisku prostora u zakupu po namjeni, ali i dalje se dio ponuđenih prostora ne nalazi na Spisku prostora u zakupu po namjeni, a samim time ni informacije nisu dostupne.
Informaciju o valjanim ugovorima i izvršavanju obaveza organizacije civilnog društva nisu u mogućnosti doznati, što organizacije dovodi do situacije da se „naslijepo“ natječu za prostore, što je veliki problem ako se zna da se za svaki pojedini prostor za koji organizacija civilnog društva planira licitirati treba uplatiti i jamčevina.

Iako se jamčevine vraćaju, one predstavljaju veliki trošak koji kao takav nije moguće uvrstiti u proračune projekata i programa iz kojih se udruge financiraju te stoga udruge trebaju imati sve informacije koje mogu biti od pomoći pri planiranju prijava za prostore putem ovog natječaja. Ujedno, cijeli natječajni proces na taj način bio bi transparentan.

Također, za sve prostore osim s liste A) nije ugovoren datum i vrijeme pregleda prostora, što zainteresirane organizacije dovodi u situaciju da ovise o dobroj volji trenutnih zakupoprimaca i njihovoj spremnosti da prostor koji koriste pokažu zainteresiranim organizacijama koje za isti žele licitirati.

Ne postoji mehanizam koji osigurava da će svaka zainteresirana organizacija prostor koji se trenutno koristi moći pogledati.

3. Točka 3 ovog natječaja definira redoslijed prvenstva te je u točki 3.3. (za poslovne prostore u korištenju, liste B,C,E i F) navedeno par kriterija potrebnih za ostvarivanje prava prvenstva koji nisu do kraja definirani:

- „ako nisu u nikakvom sporu sa Gradom Splitom“ - Potrebno je preciznije definirati o kakvoj vrsti spora se radi, odnosno, radi li se isključivo o sporu između stranaka na temu predmetnog prostora?
- „prihvatiti ponudu i uvjete najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno prihvatiti najveću ponuđenu cijenu zakupnine“ - Mijenja li Grad Split na ovaj način uvjete već potpisanih i važećih Ugovora o korištenju prostora na temelju kojeg udruge, korisnice prostora, imaju već definirane projektne/programske proračune?
Također, ovo može dovesti do opasnog licitiranja odnosno značajnog podizanja cijene najma za prostor kojeg udruge koriste (i za što imaju valjan i potpisan ugovor) i vjerojatnost da iste neće moći pratiti ponude koje dolaze od strane drugih prijavitelja odnosno jedini kriterij za ostvarivanje prvenstva postaje financijska moć te se kriterij dosadašnjeg urednog ispunjavanja ugovornih obveza u potpunosti gubi odnosno postaje nerelevantan.

4. Točka 10 (Poglavlje III) glasi: „Grad Split zadržava pravo da nakon isteka roka natječaja poništi natječaj u cijelosti ili djelomično bez iznošenja razloga.“
Smatramo spornim da Grad Split osigurava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, a da za to ne ponudi razloge.Zbog svega gore navedenoga smatramo da Natječaj za zakup poslovnih prostora Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda nije dovoljno precizno napisan, nije usklađen s nacionalnim prioritetima i odlukama državnih ureda, ne uvažava rad i uspjeh organizacija civilnog društva i u potpunosti je usmjeren tržišnim vrijednostima s kojima se organizacije civilnog društva ne mogu natjecati.

Nadamo se brzom odgovoru nadležnih ureda Grada Splita...