Pismom o Savjetu mladih

22_11_2012 / 22:45h
Pismom o Savjetu mladih

Povodom izbora novog saziva Savjeta mladih Grada Splita Info zona se članovima Komisije za suradnju s mladima Grada Splita obratila otvorenim pismom...

Povodom izbora novog saziva Savjeta mladih Grada Splita Info zona se članovima Komisije za suradnju s mladima Grada Splita obratila otvorenim pismom.

Poštovani članovi i članice Komisije za suradnju s mladima Grada Splita,

Info zona već pet godina radi na podizanju kvalitete sudjelovanja mladih u društvenom životu, prvenstveno u kontekstu organiziranog informiranja mladih, ali i ostvarivanju dijaloga između društvenih dionika ključnih za poboljšanje položaja mladih. Kao inicijatori osnivanja prvog gradskog Savjeta mladih 2007. godine aktivno smo pratili rad prethodnih dvaju saziva te smatramo našom obavezom još jednom istaknuti važnost odgovornog izbora članova Savjeta mladih.

Uvjerili smo se da je iznimno važno da izabrani članovi budu kompetentni mladi ljudi koji znaju pravovremeno prepoznati i kvalitetno artikulirati potrebe mladih grada Splita. Jedino će se tako moći stvoriti pretpostavka da Savjet mladih kvalitetno ispunjava svoju ulogu savjetodavnog tijela Gradskog vijeća koje, prema članku 10. Zakona o savjetima mladih, raspravlja o pitanjima koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka i raspravu o pitanjima od interesa za mlade, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa za mlade, izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih.

Pozivamo vas da odgovorno pristupite izboru, da jedini kriterij bude kvaliteta predloženog kandidata, a ne ni zastupljenost udruga ni stranačka pripadnost. Posebno skrećemo pozornost na praksu izbjegavanja odabira više osoba iz iste organizacije koja direktno demotivira organizacije da predlože više svojih kandidata što u konačnici nužno vodi smanjenju kvantitete, a time i ukupne kvalitete predloženih kandidata i posljedično kvalitete Savjet mladih.

Nažalost, bavljenje politikom općenito pa tako i politikom prema mladima kod mladih uglavnom ne izaziva dovoljan interes, a nedovoljna transparentnost dodatno ih demotivira. Pozivamo vas stoga da proces izbora prijedloga članova novog saziva Savjeta mladih Grada Splita napravite na sjednici otvorenoj za javnost.