I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19

03_12_2020  |  Autor: I.Z.
I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19

Ovaj projekt usmjeren je prije svega na relevantna tijela vlasti, koja se želi osvijestiti i mobilizirati za podršku radu Vijeća učenika u uvjetima vezanima uz COVID-19.

U vremenu velikih promjena u odgojno-obrazovnom procesu zbog COVID-19 bolesti, glas učenika se u velikoj se mjeri ne uzima u obzir. Tako su narušeni demokratski procesi u školama, kao i dobrobit učenika i sama uspješnost mjera za suzbijanje epidemije COVID-19 u školama. Glavni cilj projekta „I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ jest ojačati zagovaračku uloga civilnog društva i Vijeća učenika kao predstavničkog tijela učenika u praćenju i upravljanju odgojno-obrazovnim politikama u doba pandemije COVID-19, kao i naglasiti važnost Vijeća učenika u pitanjima vezanima uz prava i obaveze učenika.

To se planira postići kroz provedbu dvije aktivnosti: zagovaranja učeničke participacije prema relevantnim tijelima vlasti na nacionalnoj i lokalnim razinama, kao i provedbu istraživanja o uključivanju učenika u procese odlučivanja o pitanjima vezanima uz prava i obaveze učenika u školama na razini cijele Hrvatske. Kroz zagovaranje pratit će se i naglašavati važnost provedbe relevantnih odredbi Zakona vezanih uz učeničku participaciju. Podaci prikupljeni istraživanjem, osim što će dati sliku o učeničkoj participaciji u uvjetima vezanima za COVID-19, iskoristit će se i za formiranje Preporuka za uključivanje Vijeća učenika u donošenje odluka koje se tiču učenika u kriznim situacijama.

Ovaj projekt usmjeren je prije svega na relevantna tijela vlasti, koja se želi osvijestiti i mobilizirati za podršku radu Vijeća učenika u uvjetima vezanima uz COVID-19. Nadalje, projekt će obuhvatiti odgojno-obrazovne djelatnike u Hrvatskim školama, kao i predstavnike Vijeća učenika, čija se mišljenja i prijedlozi za povećanje participacije učenika namjeravaju prikupiti istraživanjem. Učenici će sudjelovati u pisanju Preporuka, koje će biti javno dostupne za korištenje odgojno-obrazovnim ustanovama, drugim organizacijama civilnog društva, kao i javnosti.

Projekt provode Udruga "Delta", Mreža mladih Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč, Dječji kreativni centar "DOKKICA" i Info zona. Projekt je podržan s € 4.997,18 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

-----

In the midst of great changes in the educational system following the outbreak of COVID-19, the voices of students are largely ignored. This caused a disruption of democratic processes in schools, exacerbated the well-being of students and the successful implementation of control measures.

Project „My voice counts! - Student Councils in Times of COVID-19“ aims to strenghten advocacy among CSOs and student councils as the representative body of students in monitoring and managing education policies in times of the pandemic, as well as to assert the importance of student councils in issues related to students' rights and obligations. This will be achieved through two main activitise: advocating to the relevant authorities at the national and local levels and through a research on the involvement of students in decision-making processes regarding issues related to the them throughout Croatia. Advocacy activities will include monitoring the implementation of relevant provisions of the Primary and Secondary School Education Act and asserting their importance. Apart from providing insight into student participation during COVID-19 pandemic, data collected through the research will be used to form Recommendations for involving student councils in decision-making related to student issues in situations of crises.

The project is aimed primarily at raising awareness among the relevant authorities and mobilizing them to support the work of student councils in conditions related to COVID-19. Furthermore, the project will involve educational staff from Croatian schools and student councils representatives, whose opinions and proposals are intended to be collected through research. Students will participate in writing the Recommendations, which will be publicly available for use to educational institutions, other CSOs, and the general public.

Project activities will be carried out by Association Delta, Croatian Youth Network, Centre for Civile Initiatives Poreč, Children's Creative Center DOKKICA and Info zone. Project is funded with € 4.997,18 financial support of Island, Lihtenstein and Norway as a part of European Economic Area and Norway grants.