Ocijeni: + -

Gdje su civilna društva?

Zašto u Vijeću za prevenciju kriminaliteta Grada Splita, među ukupno 21 članom Vijeća, nema niti jednog predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) koje se bave prevencijom rizičnih ponašanja djece i mladih? Znači li to da Grad ne priznaje (ili ne prepoznaje) OCD-ove koje se bave ovom problematikom, kao partnere/suradnike u donošenju procjena, planova i strategija kojima će se pridonijeti smanjenju rizičnih ponašanja djece i mladih u gradu Splitu. 

Pitali smo:
 
Ocijeni: + -

Predstavnici OCD-a nisu se javili

 Odgovor na ovo pitanje zatražili smo od Gradskog vijeća te je predsjednik Gradskog vijeća, Boris Ćurković pitanje proslijedio Službi za rad s gradskim kotarima i mjesnim odborima, zaduženoj za to pitanje i konačni smo odgovor primili od Filipa Butorovića, pročelnika spomenute Službe i prenosima ga ovdje u skraćenom obliku.

Zadatak je vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Splita da utvrdi i provodi Program prevencije kriminaliteta na području Grada Splita, da razmatra stanje kriminaliteta i predlaže mjere nadležnim tijelima za poboljšanje osobne sigurnosti građana i materijalnih dobara, te da potiče i razvija program prevencije kriminaliteta kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje s tijelima javnih vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana.

Rad je Vijeća javan i transparentan, medijski popraćen i unjihovu radu mogu sudjelovati svi koji mogu pružiti stručnu, materijalnu ili drugu pomoć u povećanju sigurnosti i kvalitete života u gradu.

Vijeće je javnim prezentacijama i sastancima s predstavnicima gradskih kotara prezentiralo svoj rad, što je rezultiralo osnivanjem Vijeća na razini gradskih kotara. Do danas je u 14 gradskih kotara osnovano 10 Vijeća u čiji je rad moguće uključiti se. Predstavnici OCD-a nikad se nisu obratili ovom Vijeću nudeći im znanja i iskustva.

Odgovorio: Grad Split - Gradsko vijeće, dana: 14/5/2014.
Čekali smo: 22 dana
 
Potpuno novi Žugaj! - za sve žugatore