Ocijeni pitanje: + -

Hoće li Hrvatska priznavati BiH diplome i kad uđe u EU?

- Hoće li ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju utjecati na proces priznavanja diploma studentima neke od sastavnica Sveučilišta u Mostaru (i općenito nekom od Sveučilišta u Bosni i Hercegovini) – pitanje je koje smo proslijedili Nacionalnom ENIC/NARIC uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

 
Ocijeni odgovor: + -

Diploma će biti priznata ako su ispunjeni svi uvjeti

Mirela Pinđak iz Nacionalnog ENIC/NARIC ureda pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje odgovorila nam je dopisom kojeg prenosimo i cijelosti.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (sukladno tome i kvalifikacija stečenih na području Bosne i Hercegovine) u Republici Hrvatskoj.

Postupak priznavanja se provodi od srpnja 2004. godine, a vrši na temelju Zakona o priznavanju obrazovnih kvalifikacija (NN, br.158/03, 198/03, 138/2006 i 45/2011), Zakona o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09), Pravilnika o vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te temeljem načela Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe sastavljene u Lisabonu dana 11. travnja 1997. godine (Zakon o potvrđivanju konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe, NN, međunarodni ugovor br.9/2002), koji se navode u Kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, kojima su određeni temeljni elementi vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju Lisabonske konvencije ne stvara nikakva statusna prava, niti dodjeljuje akademske stupnjeve, nazive ili bilo kakve druge titule, što je moguće urediti posebnim zakonima.

Sukladno važećim propisima, Agencija provodi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, a uvjeti koji trebaju biti ispunjeni da bi se priznala inozemna visokoškolska kvalifikacija su sljedeći:

- inozemna kvalifikacija se smatra visokoškolskom kvalifikacijom u državi koja ju je izdala
- kvalifikacijom se potvrđuje uspješno završen inozemni visokoškolski program akreditiran od strane nadležnog akreditacijskog tijela te države, odnosno u slučaju združenog programa/kvalifikacije nadležno tijelo koje posjeduje akreditaciju nadležnih akreditacijskih tijela svih država sudionica u združenom programu
- kvalifikaciju je izdalo nadležno tijelo države priznato od/posjeduje akreditaciju nadležnog akreditacijskog tijela te države, odnosno u slučaju združenog programa/kvalifikacije nadležno tijelo koje posjeduje akreditaciju nadležnih akreditacijskih tijela svih država sudionica

U slučaju kada nisu ispunjeni svi navedeni uvjeti za priznavanje, Agencija nije u mogućnosti priznavati inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju, što je i međunarodna praksa.

Sve potrebne informacije o postupku stručnog priznavanja moguće je pronaći putem Interneta na službenoj internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje www.azvo.hr (Priznavanje inozemnih kvalifikacija).

 


Info zona uslugu servisa Pitaj! nudi na načelu povjerljivosti i anonimnosti. Čak i kada kao korisnik/ca dopustiš objavu pitanja i odgovora, jamči ti se maksimalna anonimnost. Sadržaj pitanja, bez podataka o imenu, prezimenu, broju mobitela i e-mail adresi, Info zona može proslijediti trećoj strani isključivo s ciljem traženje odgovora na tvoje postavljeno pitanje. Korisnici servisa Pitaj! nisu obavezni pri postavljanju pitanja upisati pravo ime i prezime ni broj mobitela i e-mail adresu, no Info zona će s eventualno upisanim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.