Prijava poreza

Prijava poreza

Veljača je vrijeme poreznih prijava. Većina građana više ne mora samostalno podnositi prijavu kao i prijašnjih godina. Provjerite na što sve morate paziti.

Veljača je vrijeme poreznih prijava. Većina građana više ne mora samostalno podnositi prijavu kao i prijašnjih godina.

Prijavu ne morate podnijeti ako ostvarujete prihode od poslodavaca (plaće, honorari) za koje Porezna uprava ima podatke ili ako ste samostalni djelatnik koji prijavljuje paušalni porez. U tom slučaju, izračun će napraviti sama Porezna uprava na temelju prikupljenih podataka i do 30. lipnja dostaviti rješenje ako utvrdi dug ili preplatu poreza. Prigovor na dobiveno rješenje imate pravo podnijeti do 1. kolovoza.

Poreznu prijavu do kraja veljače morate podnijeti ako ste samostalni djelatnici (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali pojedinci koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga), pomorci zaposleni kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi te građani o za koje Porezna uprava nema podatke o ostvarenom dohotku u 2017. godini. Na primjer, ako ste ostvarili dohodak od rada ili kapitala u inozemstvu koji niste još prijavili Poreznoj upravi, možete ga prijaviti do kraja veljače.

Prijava se može podnijeti i dobrovoljno u slučaju da tijekom godine niste iskoristili neku poreznu olakšicu, a naknadno možete iskoristiti i pravo na porezni odbitak za uplaćene donacije ili plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje.

Povrat poreza počet će se isplaćivati sredinom kolovoza. Mogu ga očekivati oni koji su ostvarili oporezive prihode, a nisu bili zaposleni tijekom cijele godine. U tom slučaju porezna osnovica smanjuje se za dio osnovnog poreznog odbitka koji nije iskorišten tijekom godine. Oni koji su koristili porezne olakšice na koje nisu imali pravo možda će biti dužni platiti porez. Na primjer, ako ste prijavili uzdržavanog člana, a on je ostvario godišnje prihode iznad dopuštene granice (13.000 kuna), morat ćete platiti razliku poreza na dohodak i prireza.

Što se tiče utvrđivanja porezne obveze, godišnji obračun obuhvaća sve izmjene koje je donijela Marićeva porezna reforma. Međutim, kako su nova pravila (porezne stope, razredi i dr.) u primjeni od početka prošle godine i vrijedila su cijelu godinu prilikom obračuna i plaćanja mjesečnih predujmova poreza i prireza, te promjene neće se odraziti na razliku (za plaćanje ili povrat) u godišnjem obračunu, izvještava tportal.

Izmjene koje se odnose na uzdržavane članove uže obitelji i na pojedine neoporezive primitke (troškovi smještaja i prehrane radnika, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe…) koje su stupile na snagu 2018. godine ne odnose se na ovogodišnju poreznu prijavu.

Info zona Facebook