Postani dio Savjeta mladih

Postani dio Savjeta mladih

U tijeku je postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita. Za člana Savjeta i zamjenika člana mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Splita koji u trenutku prijave imaju između 15 i 30 godina. Rok za prijavu je 14. siječnja.

U tijeku je postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita, koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te informiranja i savjetovanja mladih Grada Splita.

Savjet mladih Grada Splita savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Splita koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Grada Splita. Sastoji se od 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika.

Za člana Savjeta i zamjenika člana mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Splita koji u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članove Savjeta i njihove zamjenike mogu kandidirati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih. Prilikom isticanja kandidatura potrebno je predložiti kandidata za člana Savjeta i njegovog zamjenika.

U pisanim i obrazloženim kandidaturama za članove Savjeta mladih Grada Splita i njihove zamjenike potrebno je navesti:
- naziv, sjedište, adresu, telefon i kontakt osobu ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
- podatke o kandidatu i zamjeniku ( ime i prezime, datum, godina i mjesto rođenja, OIB, adresu prebivališta ili boravišta, broj tel./mob., status – učenik, student, zaposlenik, podaci o obrazovanju),
- obrazloženje prijedloga, te navesti razloge, odnosno istaknuti posebnosti zbog kojih se predlaže kandidat,
- izjave o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana,
- životopis kandidata,
- preporuke drugih ustanova, udruga i organizacija koje se bave mladima.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Splita i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Split, Komisija Gradskog vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split (uz naznaku: „Prijedlog kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Splita i njihovih zamjenika“).

Rok za prijavu kandidature je 14. siječnja.

Tekst Javnog poziva i obrasci za kandidaturu nalaze se na web stranici Grada Splita.

Info zona Facebook