Istraživanje o radu s mladima

Istraživanje o radu s mladima

Europski upravni odbor za mlade Vijeća Europe provodi istraživanje o implementaciji Enter! Preporuke Vijeća ministara (CM/Rec(2015)3), pet godina nakon njena usvajanja. U tu svrhu kreiran je upitnik s pitanjima usmjerenima organizacijama mladih i za mlade.

Europski upravni odbor za mlade Vijeća Europe provodi istraživanje o implementaciji Enter! Preporuke Vijeća ministara (CM/Rec(2015)3), pet godina nakon njena usvajanja. U tu svrhu kreiran je upitnik s pitanjima usmjerenima organizacijama mladih i za mlade.

Upitnik je osmišljen s ciljem da se identificira koliko su Preporuke Vijeća ministara utjecale na rad s mladima i na politike za mlade kada se govori o boljem pristupu mladih iz ugroženih sredina njihovim socijalnim pravima, da se otkriju primjeri dobrih praksi te da se predlože područja na kojima se još treba raditi ili trebaju postati prioritet. Upitnik se nalazi na sljedećoj poveznici, a potrebno je izdvojiti 15 do 20 minuta za ispunjavanje.

Enter! Preporuke Vijeća ministara predviđa mjere koje bi trebale poduzeti lokalne, regionalne i državne vlasti kako bi pomogle mladima koji žive u siromaštvu, nasilju i isključenosti. Ove mjere proizlaze iz iskustva rada sa mladima putem projekta Enter!, koji se razvija još od 2009. godine. Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta fokusiraju se na edukacije osoba koje rade s mladima (youth workers) i na njihove projekte na lokalnim razinama.

Info zona Facebook